Regulamin


Regulamin strony internetowej www.DomowyPrzedszkolak.pl zwany dalej Regulaminem

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej www.domowyprzedszkolak.pl, zwanej dalej Stroną Internetową, prowadzonej przez spółkę ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.:  +48 516 788 866
E-mail: biuro@abcmedia.pl, zwaną dalej „Operatorem”, za pośrednictwem której Operator świadczy Usługi, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik może pobrać tekst Regulaminu: http://www.domowyprzedszkolak.pl/page/regulamin
b) Strona Internetowa jest własnością Operatora.
c) Strona Internetowa składa się z podstron adresowanych do rodziców, osób niepełnoletnich oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych, zwanych dalej „Użytkownikami”. Użytkownikiem jest każdy, kto korzysta z wszystkich treści i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej www.domowyprzedszkolak.pl - w dowolnej formie, przez Internet, fale radiowe, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe i telekomunikacyjne urządzenia mobilne oraz inne środki przekazu.
d) Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej każdorazowo są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
e) Na Stronie Internetowej mogą być umieszczane przez Operatora informacje handlowe, informacje komercyjne oraz lokacje produktów i usług podmiotów trzecich.

2. Usługi i prawa autorskie

a) Użytkownik otrzymuje możliwość odtwarzania materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych, materiałów audiowizualnych oraz pobierania materiałów pisemnych oraz do wydruku umożliwianych przez Operatora za pośrednictwem Strony Internetowej www.domowyprzedszkolak.pl, zwane dalej „Usługami”. Materiały te nie mogą być używane w celach komercyjnym bez zgody Operatora.
b) Użytkownik nie może umieszczać na Stronie Internetowej żadnych treści, w tym też treści bezprawnych.
c) Główną ideą funkcjonowania Strony Internetowej jest stworzenie, łatwo dostępnej dla Użytkowników, bazy bezpiecznych zabaw on-line oraz materiałów do wydruku.
d) Informacje publikowane na Stronie Internetowej, służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.
e) Operator dokłada wszelkich starań, by treści zamieszczane na Stronie Internetowej były bezpieczne dla Użytkowników, jednakże osoby niepełnoletnie korzystające ze Strony Internetowej powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i przebywają na Stronie Internetowej wyłącznie na ich odpowiedzialność.
f) Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, a w szczególności grafiki, rysunki, animacje, aranżacje muzyczne piosenek, piosenki autorstwa Operatora, teksty, logo oraz dźwięki podlegają ochronie prawem autorskim.
g) Materiały szkoleniowe i kulturowe nie mogą być utrwalane (kopiowane), zwielokrotniane, przetwarzane i rozpowszechniane, w tym nie mogą być przedmiotem obrotu, ani też nie mogą być używane, czy umieszczane na innych stronach internetowych, w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Operatora. W przypadku chęci wykorzystania treści, prosimy o złożenie zapytania na adres: biuro@abcmedia.pl.

3. Przedmiot umowy

a) Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator świadczy na rzecz Użytkowników Usługi nieodpłatnie.
b) Zawarcie umowy o świadczenie Usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej. Zawarcie umowy o świadczenie Usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie Internetowej przez Użytkownika (np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania, wysłanie przez Użytkownika do Operatora pytania związanego z określoną tematyką zamieszczoną na Stronie Internetowej).

4. Wymagania i funkcjonalność

a) Do prawidłowego działania Strony Internetowej wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna w najnowszej dostępnej wersji z zainstalowanym Flash Playerem w wersji minimum 9 i włączoną obsługą JavaScript.
b) Operator dokłada wszelkich starań, by umożliwić dostęp do Strony Internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowienia lit. c) i d) poniżej.
c) Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Strony Internetowej, co może skutkować czasowym brakiem dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony głównej Strony Internetowej poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.
d) Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych może dojść do czasowego braku dostępu do Strony Internetowej oraz braku możliwości korzystania ze Strony Internetowej, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
e) W razie wątpliwości (reklamacji) dotyczących Usług oferowanych na Stronie Internetowej lub działania Strony Internetowej należy skontaktować się z Operatorem pod numerem tel.: +48 516 788 866 oraz drogą elektroniczną pod adresem: biuro@abcmedia.pl.
f) W przypadkach, o których mowa w ust. e) powyżej Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w terminie 4 dni roboczych, na wskazany przez Użytkownika podczas zgłoszenia numer telefonu komórkowego lub adres e-mailowy.

5. Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik oświadcza, że po wykonaniu Usługi przez Operatora za wyraźną zgodą Użytkownika, traci on prawo odstąpienia od umowy.
b) Strona Internetowa ma charakter dynamiczny, w związku z czym Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści znajdujących się na Stronie Internetowej, jak również w Regulaminie, a w szczególności w przypadku:
dokonania przez uprawnione organy państwa zmian przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,
zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony Internetowej, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub urządzeń użytych w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikami oraz prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub urządzeń,
zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.
c) Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu opublikowania nowego regulaminu na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem ust. d) poniżej.
d) Zmiany w Regulaminie nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkowników, którzy korzystają ze Strony Internetowej podczas dokonywania tych zmian. W stosunku do Użytkowników, o których mowa w zdaniu pierwszym zmiany w Regulaminie będą obowiązywać od kolejnego wejścia na Stronę Internetową w celu korzystania z jej funkcjonalności.

6. Postanowienia końcowe

a) Umowa wygasa z momentem zaprzestania przez Użytkownika korzystania ze Strony Internetowej.
b) Operator i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień Regulaminu.
c) Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.
Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przez Federację Konsumentów porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, zaś przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod następującym adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
d) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
e) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

 

Reklama

Materiały edukacyjne

Jeśli szukasz inspirujących miejsc oraz materiałów w internecie łączących edukację i zabawę, zajrzyj na nasze strony i profile społecznościowe.

Gry dla dzieci

Platforma edukacyjna z grami i filmami dla dla dzieci od 2 lat.

Pinterest

Tablice tematyczne z pomysłami na edukację i zabawę.

Kredka i Ołówek

Kanał Youtube z kursem rysowania dla dzieci.

Kanał Lulek.tv

Kanał z piosenkami i filmami edukacyjnymi.