Polityka prywatności


 

Polityka prywatności Strony Internetowej domowyprzedszkolak.pl, zwana Polityką Prywatności.

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej lub telefonicznie jest ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, zwana dalej ABC Media. ABC Media wskazuje, że do kontaktu służy następujący adres email: biuro@abcmedia.pl

Celem przetwarzania danych osobowych możliwość poznania uwag osób odwiedzających stronę www.domowyprzedszkolak.pl. Podstawą prawną przetwarzania przez ABC Media danych osobowych wskazanych w treści korespondencji mailowej lub telefonicznie jest zgoda wyrażana za pomocą wysłania korespondencji elektronicznej na adres kontaktowy lub wybranie telefonicznego numeru kontaktowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z ABC Media w szczególności podmiotom stale współpracującym z ABC Media w zakresie funkcjonalności i usług stron internetowych, należących do ABC Media, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych jak również dostawcom usług prawnych i doradczych lub innym gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w treści wiadomości formularza kontaktowego, korespondencji mailowej lub przekazanej telefonicznie jak również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na ABC Media.

ABC Media informuje, że zgoda może zostać w każdym czasie odwołana oraz, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

ABC Media informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego.

1. Informacje ogólne.

 

1.1. Strona Internetowa www.domowyprzedszkolak.pl, zwana dalej Stroną Internetową, jest własnością spółki ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, zwanej dalej Operatorem.

1.2. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania danych i informacji o Użytkownikach, w tym sposobie korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych i ich zachowaniu podczas korzystania ze stron internetowych w następujący sposób:

a. Poprzez gromadzenie podanych dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach oraz parametrów połączania;

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookie (tzw. "ciasteczka");

c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl Sp. z o.o, funkcjonującego pod adresem www.dhosting.pl.

1.3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Nowa Polityka Prywatności będzie obowiązywać od chwili udostępnienia jej na Stronie Internetowej.

 

2. Informacje podane w formularzach.

 

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator gromadzi dane i informacje:

a) podane przez Użytkownika, m. in. w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach, tj. adres e-mail.

b) o parametrach połączenia, w tym np. w zakresie oznaczenia czasu, adresu IP, źródła wejścia na Stronę Internetową, czasu połączenia, typu i wersji przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

2.2. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są udostępniane osobom trzecim za zgodą Użytkownika bądź w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18-07-2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą stanowić zbiór danych potencjalnych klientów.

2.4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są przetwarzane w celach:

a. wynikających z celu korzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego;

b. realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

c. umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej;

d. marketingowych własnych produktów Operatora.

2.5. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

2.6. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

2.7.Operator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

2.8.Każdy Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania ze Strony Internetowej.

 

3. Informacja o plikach cookies.

 

3.1.Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

3.2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a także odczytywane przez strony internetowe podczas ponownego korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników. . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3.Podmiotami zamieszczającymi w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies, uzyskującymi do nich dostęp oraz je wykorzystującymi są:

a. Operator;

b. współpracujący z Operatorem reklamodawcy oraz partnerzy

d. Google Adsense.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. monitorowania, analizowania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie działania i efektywności stron internetowych, w tym ich struktury i zawartości;

b. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Strony Internetowej, w tym utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

d. uproszczenia korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych, w tym Strony Internetowej;

e. wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze stron internetowych, w tym ze Strony Internetowe.

3.5.W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, w tym Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), w tym Strony Internetowej zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania lub wyłączenie plików cookies może wpłynąć na możliwość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości korzystania ze Strony Internetowej, otwierania lub odtwarzania niektórych aplikacji, plików lub dokumentów. Zdanie pierwsze niniejszego ustępu znajduje zastosowanie, gdy korzystanie z plików cookies niezbędne jest dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika.

3.8.Operator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności podmiotów, o których mowa w ust. 3.3. Polityki Prywatności, w celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez te podmioty.

3.9.Politykę ochrony prywatności wykorzystywaną przez Google Analytics możesz znaleźć pod następującym adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

3.10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, oraz współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów, w Agorę S.A. oraz funkcjonującą w jej strukturze sieć reklamy internetowej Glossy Media, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie internetowej.

3.11.W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.12. Dane pozyskiwane w sposób, o którym mowa w ust. 3 nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.

3.13.W celu zarządzania ustawieniami plikami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

4. Logi Strony Internetowej.

 

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach (działaniach) Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej, sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji (serwera) Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną Internetową.

Reklama

Materiały edukacyjne

Jeśli szukasz inspirujących miejsc oraz materiałów w internecie łączących edukację i zabawę, zajrzyj na nasze strony i profile społecznościowe.

Gry dla dzieci

Platforma edukacyjna z grami i filmami dla dla dzieci od 2 lat.

Pinterest

Tablice tematyczne z pomysłami na edukację i zabawę.

Kredka i Ołówek

Kanał Youtube z kursem rysowania dla dzieci.

Kanał Lulek.tv

Kanał z piosenkami i filmami edukacyjnymi.