• Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego DomowyPrzedszkolak.pl

Zwanym dalej w skrócie Regulaminem

Na wstępie przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl. Informujemy, iż informacje na ten temat znajdują się również w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego domowyprzedszkolak.pl.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl jest ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205 – zwana dalej Operatorem.

Kontakt z Operatorem jest możliwy pod adresem email: biuro@abcmedia.pl

Operator wskazuje, że:

a) w przypadku Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego domowyprzedszkolak.pl na podstawie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym co oznacza, że Użytkownik ten nie podaje danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Sklepie Internetowym przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Sklepie Internetowym w celu odtworzenia/odczytania. Dane osobowe takiego Użytkownika przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zamieszczenia przez niego komentarza do określonego materiału zamieszczonego w Sklepie Internetowym lub pytania skierowanego do Operatora za pośrednictwem wskazanych w Sklepie Internetowym danych kontaktowych, w tym formularzy (o ile dane osobowe zostaną podane w treści wiadomości lub znajdują się w adresie email takiego Użytkownika).

b) w przypadku Użytkowników korzystających z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do realizacji umowy zawartej pomiędzy takimi Użytkownikami a Operatorem niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do korzystania z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas procesu rejestracji Użytkownika opisanego w pkt. 6 Regulaminu.

Operator wskazuje, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Oznacza to w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b) przetwarzanie danych osobowych wynikających z celu skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika lub kontaktu z Operatorem np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, reklamacyjnego lub kontaktu handlowego,

c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Operatora,

d) rozpatrywanie reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Operatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji funkcjonalności i usług Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych jak również dostawcom usług prawnych i doradczych lub innym gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie jak również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe innego Użytkownika w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Ponadto dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji tej umowy przez Operatora. Niepodanie danych osobowych przez takiego Użytkownika uniemożliwia zawarcie umowy i korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, Operator może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług Operatora.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Operator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.

 

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej lub w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl, zwanej dalej Stroną Internetową, prowadzonej przez spółkę ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.: +48 71 721 81 36, +48 516 788 866, E-mail: biuro@abcmedia.pl, zwaną dalej „Operatorem”, za pośrednictwem której Operator świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie.

1.2. Wszystkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym są własnością Operatora.

1.3. Sklep Internetowy składa się z podstron adresowanych do rodziców, oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych, zwanych dalej „Użytkownikami”. Główną ideą Sklepu Internetowego jest dostarczanie Użytkownikom treści szkoleniowych i kulturowych do pobrania odpłatnie i niedpłatnie.

1.4. Operator udostępnia Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na której Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik może pobrać tekst Regulaminu w celu jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.

1.5. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik otrzymuje możliwość:

- odtwarzania materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych,  materiałów audiowizualnych, materiałów pisemnych.

- Z ww. usług Użytkownik może korzystać bezpłatnie lub odpłatnie, o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu.

1.6. Operator dokłada wszelkich starań, by treści zamieszczane w Sklepie Internetowym były bezpieczne dla Użytkowników, jednakże osoby niepełnoletnie korzystające ze Sklepu Internetowego muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i przebywają w Sklepie Internetowym wyłącznie na ich odpowiedzialność i za ich zgodą.

1.7. Informacje publikowane w Sklepie Internetowym, służą tylko i wyłącznie celom szkoleniowym i kulturowym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.

1.8. W Sklepie Internetowym mogą być umieszczane informacje handlowe, informacje komercyjne oraz lokacje produktów lub usług podmiotów trzecich.1.9. Zakazane jest publikowanie na Stronie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

2. Zasady zawierania Umowy z Operatorem.

2.1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi odpłatnie i nieodpłatnie.

2.2. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje:

a) w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Sklepie Internetowym przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Sklepie Internetowym w celu odtworzenia/odczytania, wysłanie przez Użytkownika do Operatora pytania związanego z określoną tematyką zamieszczoną w Sklepie Internetowym, wysłanie przez Użytkownika do Operatora komentarza do określonego materiału zamieszczonego w Sklepie Internetowym).

b) część treści udostępnianych przez stronę będzie możliwa do pobrania po wcześniejszej rejestracji.

2.3. Usługi odpłatne świadczone są za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymagają wcześniejszej rejestracji tego Konta w Sklepie Internetowym i podania danych osobowych w postaci:np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, etc.oraz dokonania opłaty poprzez system płatności internetowej Przelewy24. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia przy użyciu Sklepu Internetowego na daną Usługę, zgodnie z instrukcją zawartą w Sklepie Internetowym.

2.4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

3. Wymagania systemowe.

3.1. Do prawidłowego działania Sklepu Internetowego wymagany jest: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna w najnowszej dostępnej

4. Dostępność i funkcjonalność.

4.1. Operator dokłada wszelkich starań, by umożliwić dostęp do Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej.

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Sklepu Internetowego, co może skutkować czasowym brakiem dostępu do Sklepu Internetowego przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony głównej Sklepu Internetowego poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.

4.3. Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych może dojść do czasowego braku dostępu do Sklepu Internetowego przez Użytkowników oraz braku możliwości korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Sklepu Internetowego przez Użytkowników oraz brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego.

5. Usługi i prawa autorskie.

a) Użytkownik otrzymuje możliwość odtwarzania materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych, materiałów audiowizualnych oraz pobierania materiałów pisemnych, do wydruku oraz dźwiękowych czy filmowych umożliwianych przez Operatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl, zwane dalej „Usługami”. Materiały te nie mogą być modyfikowane, ani używane w celach dalszej odsprzedaży osobom trzecim. 

b) Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie Internetowym żadnych treści, w tym też treści bezprawnych.


c) Główną ideą funkcjonowania Sklepu Internetowego jest stworzenie łatwo dostępnej dla Użytkowników bazy bezpiecznych zabaw on-line oraz materiałów do wydruku.


d) Informacje publikowane w Sklepie Internetowym, służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.


e) Operator dokłada wszelkich starań, by treści zamieszczane w Sklepie Internetowym były bezpieczne dla Użytkowników, jednakże osoby niepełnoletnie korzystające ze Sklepu Internetowego powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i przebywają w Sklepie Internetowym wyłącznie na ich odpowiedzialność.


f) Wszelkie materiały prezentowane w Sklepie Internetowym, a w szczególności grafiki, rysunki, animacje, aranżacje muzyczne piosenek, piosenki autorstwa Operatora, teksty, logo oraz dźwięki podlegają ochronie prawem autorskim.

g) Materiały szkoleniowe i kulturowe nie mogą być przedmiotem obrotu, ani też nie mogą być umieszczane na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody ABC Media Publishing Sp. z o.o.

h) Zabrania się publicznego udostępniania materiałów w serwisach, które umożliwiają przechowywanie, wymianę oraz udostępnianie plików.

i) Materiały szkoleniowe i kulturowe nie mogą być utrwalane (kopiowane), zwielokrotniane, przetwarzane i rozpowszechniane, w tym nie mogą być przedmiotem obrotu, ani też nie mogą być używane, czy umieszczane na innych stronach internetowych, w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Operatora. 

j)Materiały zakupione i umieszczone nie mogą być odtwarzane publicznie. W celu zakupu lub zgody na publiczne odtwarzanie prosimy o kontakt pod adresem: biuro@abcmedia.pl

6. Rejestracja.

6.1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. Rejestracja odbywa się bez dodatkowych opłat.

6.2. Zgodnie z ust. 2.3. powyżej, przed pierwszym skorzystaniem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z odpłatnych usług Operatora, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i  dokonać opłaty.

6.3. Użytkownik rejestruje się w Sklepie Internetowym za pomocą zakładki „załóż konto/zaloguj”. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru: "loginu" i hasła. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzysta z konta po zalogowaniu się do tego konta za pomocą loginu i hasła.

6.4. Rejestracji może dokonywać jedynie osoba pełnoletnia.

6.5. W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach statystycznych oraz marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) od Operatora lub podmiotów upoważnionych przez Operatora, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. Każdy Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych ma prawa opisane w klauzuli informacyjnej.

6.6. Zarejestrować się można również poprzez profil Facebook. Polityka prywatności Facebook: znajdziesz tutaj.

7. Płatne Usługi Serwisu.

7.1. Dostęp do płatnych treści Sklepu Internetowego jest możliwy po dokonaniu rejestracji oraz dokonaniu płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego za dany produkt.

7.2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Operator świadczy usługi odpłatne, które gwarantują dostęp do wybranych przez Użytkownika treści do pobrania.

7.3. Zamawiając usługę dostępu do Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem dostępnym w Sklepie Internetowym oraz Regulaminem.

7.4. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia usługi dostępu do Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Operator powiadomi Użytkownika Sklepu Internetowego o zamiarze wypowiedzenia usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.5.  Operator informuje, że po udostępnieniu Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, po dokonaniu opłaty, Użytkownik traci w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. 

8. Płatności.

8.1. Aktualne ceny produktów Sklepu Internetowego oraz zasady ich płatności są dostępne przy każdej płatnej treści cyfrowej w  Sklepie Internetowym.

8.2. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

8.3. Płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24.pl

8.4. O uruchomieniu procedury przekazania treści cyfrowej metodą online Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem korespondencji e-mailowej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

9. Reklamacje.

9.1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje dotyczące korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na e-mail: biuro@abcmedia.pl.

9.2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać dane umożliwiające jego identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz zwrotny adres korespondencyjny.

9.3. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 4 dni roboczych, informując Użytkownika na podany przy zgłoszeniu adres korespondencyjny o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

9.4. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu reklamacyjnym w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, spory pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem mogą być rozstrzygane

  1. bądź w sposób, o którym mowa w ust. 14.4. Regulaminu bądź
  2. przez właściwy sąd powszechny.

10. Zmiany Regulaminu.

10.1. Sklep Internetowy ma charakter dynamiczny, w związku z czym Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści znajdujących się w Sklepie Internetowym, jak również w Regulaminie, a w szczególności w przypadku:

 1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmian przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,
 2. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 3. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub urządzeń użytych w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikami oraz prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 4. dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub urządzeń,
 5. zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.

10.2. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu opublikowania nowego regulaminu w Sklepie Internetowym, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkowników, którzy posiadają Sklepu Internetowego, o zamiarze zmiany Regulaminu i przewidywanym terminie jego wprowadzenia.

10.3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom, o których mowa w ust. 11.2. powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

11. Odstąpienie od umowy.

11.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w ust. 11.2. poniżej. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Usunięcie konta.

12.1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyn. Rezygnacja i usunięcie konta oraz profilu Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności skutkuje wykasowaniem danych osobowych Użytkownika z zastrzeżeniem, że Operator uprawniony jest do przechowywania danych osobowych Użytkownika do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów podatkowych i księgowych.

12.2. Przekazane przez Użytkownika materiały filmowe, dźwiękowe, audiowizualne, pisemne, graficzne, plastyczne i fotografie wraz z ich autorskimi prawami pozostają nadal we władaniu Operatora na zasadzie wyłączności.

12.3. Operator jest uprawniony do zablokowania Użytkownika lub usunięcia jego konta, jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używał swojego profilu niezgodnie z Regulaminem, jak i postępował niezgodnie z zasadami użytkowania Sklepu Internetowego lub też przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12.4. W przypadku usunięcia lub zablokowania zarejestrowanego Użytkownika, który korzysta z dostępu płatnego do usługi, Operator ma obowiązek wymiany usługi na wybrany przez Operatora produkt lub inną usługę.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Czas świadczenia przez Operatora usług na rzecz Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu (obowiązywanie umowy). Jeżeli Użytkownik wybiera usługi nieodpłatne umowa wygasa z momentem zaprzestania przez Użytkownika korzystania ze Sklepu Internetowego. Jeżeli zaś Użytkownik wybierze usługi odpłatne umowa wygasa wraz z zakupem treści cyfrowej i udostępnieniem jej przez Operatora.

13.2. Operator i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień Regulaminu.

13.3. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przez Federację Konsumentów porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, zaś przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod następującym adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
    

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

13.6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@abcmedia.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny