• Rodo

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego (Strony Internetowej) domowyprzedszkolak.pl jest ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205 – zwana dalej Operatorem.

Kontakt z Operatorem jest możliwy pod adresem email:biuro@abcmedia.pl

 

Operator wskazuje, że:

 1. w przypadku Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl na podstawie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych zgodnie z Regulaminem korzystania ze Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym co oznacza, że Użytkownik ten nie podaje danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Sklepie Internetowym przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania. Dane osobowe takiego Użytkownika przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zamieszczenia przez niego komentarza do określonego materiału zamieszczonego na Stronie Internetowej lub pytania skierowanego do Operatora za pośrednictwem wskazanych na Stronie Internetowej danych kontaktowych, w tym formularzy (o ile dane osobowe zostaną podane w treści wiadomości lub znajdują się w adresie email takiego Użytkownika).
 2. w przypadku Użytkowników korzystających z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do realizacji umowy zawartej pomiędzy takimi Użytkownikami a Operatorem niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do korzystania z usług odpłatnych za niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas procesu rejestracji lub dokonywania zakupu opisanego w pkt. 6 i 7 Regulaminu.

Operator wskazuje, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie sprzedaży oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Oznacza to w szczególności:

 

 1. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 2. przetwarzanie danych osobowych wynikających z celu skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika lub kontaktu z Operatorem np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, reklamacyjnego lub kontaktu handlowego,
 3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Operatora,
 4. rozpatrywanie reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest:

 

  1. wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik;
  2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Operatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji funkcjonalności i usług Sklepu Internetowego www.domowyprzedszkolak.pl na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych jak również dostawcom usług prawnych i doradczych lub innym gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe innego Użytkownika w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Ponadto dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji tej umowy przez Operatora. Niepodanie danych osobowych przez takiego Użytkownika uniemożliwia zawarcie umowy i korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, Operator może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług Operatora.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Operator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej lub w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 

1. Informacje ogólne.

1.1. Strona Internetowa www.domowyprzedszkolak.pl, zwana dalej Sklepem Internetowym, jest własnością spółki ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, zwanej dalej Operatorem.

1.2. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania danych i informacji o Użytkownikach, w tym sposobie korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych i ich zachowaniu podczas korzystania ze stron internetowych w następujący sposób:

 1. Poprzez gromadzenie podanych dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach oraz parametrów połączenia;
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookie (tzw. "ciasteczka");
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

1.3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Nowa Polityka Prywatności będzie obowiązywać od chwili udostępnienia jej na Stronie Internetowej.

 

2. Informacje podane w formularzach.

 

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator gromadzi dane i informacje:

a) podane przez Użytkownika, m. in. w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach, tj. imię, nazwisko, numer telefonu.

b) o parametrach połączenia, w tym np. w zakresie oznaczenia czasu, adresu IP, źródła wejścia na Stronę Internetową, czasu połączenia, typu i wersji przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

2.2. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są udostępniane osobom trzecim za zgodą Użytkownika bądź w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18-07-2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą stanowić zbiór danych potencjalnych klientów. Zbiór danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu został zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr 003032/2012.

2.4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są przetwarzane w celach:

a. wynikających z celu korzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego;

b. realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

c. umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej;

d. marketingowych własnych produktów Operatora.

2.5. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

2.6 Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

2.7.Operator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

2.8.Każdy Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu pełnego korzystania ze Strony Internetowej.

 

3. Informacja o plikach cookies.

 

3.1.Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

3.2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a także odczytywane przez strony internetowe podczas ponownego korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników. . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3.Podmiotami zamieszczającymi w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies, uzyskującymi do nich dostęp oraz je wykorzystującymi są:

a. Operator;

b. współpracujący z Operatorem reklamodawcy oraz partnerzy. 

d. Google Adsense.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. monitorowania, analizowania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie działania i efektywności stron internetowych, w tym ich struktury i zawartości;

b. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Strony Internetowej, w tym utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

d. uproszczenia korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych, w tym Strony Internetowej;

e. wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze stron internetowych, w tym ze Strony Internetowe.

3.4.W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, w tym Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.5.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), w tym Strony Internetowej zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.6.Ograniczenia stosowania lub wyłączenie plików cookies może wpłynąć na możliwość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości korzystania ze Strony Internetowej, otwierania lub odtwarzania niektórych aplikacji, plików lub dokumentów. Zdanie pierwsze niniejszego ustępu znajduje zastosowanie, gdy korzystanie z plików cookies niezbędne jest dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika.

3.7.Operator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności podmiotów, o których mowa w ust. 3.3. Polityki Prywatności, w celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez te podmioty.

3.8.Politykę ochrony prywatności wykorzystywaną przez Google Analytics możesz znaleźć pod następującym adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

 

3.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, oraz współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie internetowej.

3.10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.11.Dane pozyskiwane w sposób, o którym mowa w ust. 3 nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych

3.12.W celu zarządzania ustawieniami plikami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

4. Logi Strony Internetowej.

 

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach (działaniach) Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej, sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji (serwera) Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną Internetową.

 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 

6.1. Administrator podejmuje wszelkie działania, by powierzone dane osobowe były przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny oraz dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników przy zastosowaniu należytych zabezpieczeń adekwatnych do charakteru przetwarzania i rodzaju przetwarzanych danych osobowych.

6.2. Administrator podejmuje wszelkie działania, by jego podmioty współpracujące oraz podwykonawcy gwarantowali odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych na zlecenie Administratora.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny